會員登入

日本出現猛暑日

2015.08.06

小朋友,謹記登入答問題!

14137 14137

日本總務省消防廳的統計顯示,從7月27日至8月2日一星期內,日本全國因中暑而被救護車送到醫院的患者人數達到11,672人,是自08年開始統計以來最多,也是今夏首次一周人數破萬。當中有25人死亡,大部分是長者。日本多個地方如京都市等地也錄得約38、39度的高溫東京市中心昨日氣溫也達到35.1度,是自1875年開始觀測以來首次連續五天「猛暑日」。日本氣溫超過攝氏35的日子稱為「猛暑日」晚上最低氣溫不低於攝氏25度的日子稱為「熱帶夜」,有人夜晚就寢時也會中暑。

rì běn zǒng wù shěng xiāo fáng tīng de tǒng jì xiǎn shì,cóng yuè rì zhì yuè rì yì xīng qī nèi,rì běn quán guó yīn zhòng shǔ ér bèi jiù hù chē sòng dào yī yuàn de huàn zhě rén shù dá dào rén, shì zì nián kāi shǐ tǒng jì yǐ lái zuì duō,yě shì jīn xià shǒu cì yì zhōu rén shù pò wàn。dāng zhōng yǒu rén sǐ wáng,dà bù fèn shì zhǎng zhě。rì běn duō gè dì fāng rú jīng dū shì děng de yě lù dé yuē dù de gāo wēn,dōng jīng shì zhōng xīn zuó rì qì wēn yě dá dào dù,shì zì nián kāi shǐ guān cè yǐ lái shǒu cì lián xù wǔ tiān「měng shǔ rì」。rì běn qì wēn chāo guò shè shì de rì zi chēng wéi「měng shǔ rì」wǎn shang zuì dī qì wēn bù dī yú shè shì dù de rì zi chēng wéi「rè dài yè」,yǒu rén yè wǎn jiù qǐn shí yě huì zhòng shǔ。

小朋友,謹記登入答問題哦!

文:ML請先輸入個人資料後回答以下問題
< 輸入個人資料 >
 1. 日本因高溫而中暑的市民總人數是哪一年有紀錄以來最多?
  2007
  2008
  2009

 2. 「猛暑日」指氣溫超過幾多度?
  35
  36
  37

 3. 晚上最低氣溫不低於攝氏二十五度的日子稱為甚麼?
  暑天夜
  夏夜
  熱帶夜

請登入以回答問題。

TOP